Referat fra mødet

 

Isoleringsprojekt, Forsamlingshusets østmur.

 

Orienterings- og planlægningsmøde mandag d. 24 oktober kl. 19.30.

 

Tilstede: Ingrid og Finn Jensen, Kuno Voss, Ingelise og Kurt Christensen, Lindy Jensen, Jens Sørensen, Ingrid Dalskov, Ingrid Kildemoes, Lisbeth Johansen, Dorthe Rasmussen, Jens P Christensen, Claus Dalskov og Bo Christensen.

 

Jens PC fremlage projektet og økonomien i arbejdet. Vi har fået tildelt 35.544,00 kr. fra Kalundborg kommune.

 

Dette dækker isolering og beklædning + maling af østmur. Nye radiatorer m.m.

 

Vi skal selv betale for nyt El- ledningsnet og lamper, Bo Christensen, EL-huset i Jyderup står for dette.

 

Baren skal flyttes lidt baglæns og fastgøres rigtigt.

 

Arbejdet kan påbegyndes så snart Havnsø blik har nedtaget gamle radiatorer. (Jens PC tager kontakt)

 

Det blev nedsat følgende arbejdsgrupper:

 

Nedtagning af plader på østmur: Finn og Kurt C.

 

Opbygning til klargøring af opsættelse af Wedi-byggeplader: Lindy, Kuno og Jens S. (evt. skæring af nyt dørhul, vinduet ved de nye skabe, bestyrelsen mødes onsdag)

 

Opsætning af Wedi-byggeplader + div. tømrerarbejder: Claus Dalskov.

 

Spartling, opsætning af væv: Lindy, Kuno og Jens S.

 

Maling af vægge: Ingelise, Ingrid D. og Ingrid K. (+ maling af overlægger på den lave mur)

 

Forplejning: Ingrid J.

 

Hvis du har lyst og tid til at deltage i arbejdet, er du meget velkommen.

Kontakt beboerforeningens formand Dorthe Rasmussen tlf. 30 59 61 14

 

Buerupegnens Beboerforening Bestyrelsen

 

Buerup, 2016-10-06

 

Isoleringsprojekt - Forsamlingshusets østmur

 

Orienterings- og planlægningsmøde

 

Mandag d. 2016-10-24 kl. 19:30 i forsamlingshuset

 

Som bekendt har fundraisinggruppen søgt Kalundborg kommune om økonomisk

støtte til isolering af husets østmur og installation af nye radiatorer på reposen.

Det drejer sig om kr. 35.544,00. Hertil skal lægges et bidrag fra beboerforeningen

selv dækkende el-arbejdet.

Det ansøgte er nu bevilget af kommunen og arbejdet bør startes snarest muligt.

Bestyrelsen indkalder herved til et Orienterings- og Planlægningsmøde for

alle, der gerne vil gi’ en hånd med til gennemførelsen af projektet.

Vi håber at rigtig mange vil deltage, således at vi kan afslutte arbejdet

på så kort tid som muligt.

 

Mød op mandag d. 24. oktober kl. 19:30.

Foreningen giver en øl eller en vand.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Formand: Dorthe Rasmussen, Kattrupvej 9, 4450 Jyderup, 30596114 / 21299550

Kort beskrivelse af mulig forretningsgang

(de stjernemarkerede aktiviteter ligger uden for det af kommunen støttede projekt)

1. Kommunen har bevilget det ansøgte.

2. Planlægningsmøde med frivillige afholdes.

3. Bar frigøres fra væg og rykkes medlertidigt frem. * (dette er gjort)

4. Køleskab tages ud fra “hul” i væg og stilles væk. * (dette er gjort)

5. Hul i mur mod sikringsrum mures op. * (dette er gjort)

6. Der lægges et kraftigt beskyttelseslag(karton?) på gulvet og ud til indgang.

7. Smed tømmer vand af en del af systemet, nedtager eksisterende rør og

radiatorer. Nedtager lille radiator i sikringsrum.

8. Træpanel på østmur nedtages.

9. Smed trækker nye rør gennem salen ved gulv (går gennem mur til sikringsrum

og skab i den enden ende) med studse til 3 radiatorer.

10.Ydermuren udbedres/opmures/pudses ?. Dette kan blive et større arbejde.

11.Radiatorbeslag monteres på væg,

12.Parallelt med 10 trækkes nye elektriske ledninger og udtag/stik opsættes. Dette

er ikke en del af projektet og skal betales særskilt. Ligeledes trækkes ledninger

langs muren med henblik på opsætning af tænd/sluk kontakt ved indgangsdør. *

13.Isolering opsættes/fastlimes,

14.Ny isolering spartles og males. Mon ikke det er en god ide at klæbe glasfiber på

væggen inden maling? Ligeledes beklædes og males mur mod sikringsrum.

15.Radiatorer opsættes/ophænges.

16.Kasse omkring rør monteres og males.

17.Bar tilpasses og opstilles/fastgøres på den nye plads, *

18.Elektriker færdiggør installation; bl. a. nye stik med jord og afbrydere til

vægbelysningen og loftbelysningen over baren og el i selve baren. *

19.Hvis det findes nødvendigt at forlænge “barvingen” skal dette gøres. *

20.To køleskabe opstilles i baren. * ( de står der nu)

21. I sikringsrummet skal væggen spartles og males og der skal opsættes kraftige

hylder til højttalere, mixerpult, mikrofoner, projektorer m.m. *

22.Punkterne 2 - 5 og opmuring af “radiatorhul” samt punkt 19 kan påbegyndes,

hvornår det skal være.

23.Gulvet ved baren skal udbedres (slibes og lakeres?).

Med venlig hilsen

Jens

Opdateret d. 25.10.2016