Referat

Buerupegnens Beboerforening

Spisning og Generalforsamling

tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 18.00 i forsamlingshuset.

Generalforsamling

 1. Valg af dirigent.

Leif Hesseldahl blev valgt.

 1. Valg af referent og stemmetællere.

Referent Mikael Martinussen. Stemmetællere Betina Følsgaard og Maibritt Kildemoes

 1. Bestyrelsens beretning.

Dorthe fremlagde beretning (vedlagt som bilag). Gert spørger om juleudsmykning. Hvor er byens julestjerner? De er kasseret – mange af dem var defekte! Ingrid Kildemoes synes at det er et savn at de mangler. Bestyrelsen arbejder på sagen. Gert kan lave julestjerner.

Beretning godkendt

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019.

Regnskab fremlagt af kassereren. Overskud ca 73.000. Der spørges om kirkens andel af arrangementer. Kirken dækker halvdelen af udgifterne til fællesarrangementer. I nogle tilfælde kommer indtægterne året efter udgifterne.

Hvad gør vi med formuen hvis banken kræver renter af indestående. Bestyrelsen følger dette. Vi har kommende udgifter til kloakering, som vil dræne kontoen plus renovering af køkken. Varmepumpe må vente.

Regnskab godkendt

 1. Behandling af indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 17/2)

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring – i overensstemmelse med pålæg fra generalforsamling sidste år. Ny formulering:

§ 4: ”Enhver person over 18 år, foreninger samt organisationer, der tilslutter sig foreningens formål og som har tilknytning til egnen, kan blive medlem. Alle medlemmer skal betale kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemskontingentet er først gyldigt når det er betalt. Medlemskontingentet følger regnskabsåret 1/1 – 31/12. I indeværende år 2020 betales senest 1/4. Fra året 2021 er betalingsfrist 15/2.”

Der var enkelte afklarende spørgsmål til formuleringen. Gert spørger om delvist medlemskab. Det påpeges at nytilflyttere der kommer midt i året er uretfærdigt stillet, fordi de skal betale fuldt kontingent for et halvt år. Det diskuteredes om de 250 kr. for medlemskab forhindrer udefrakommende i at leje forsamlingshus. Det mener bestyrelsen dog ikke er tilfældet.

Jens Pihlkjær er ikke enig i ændringen af medlemsåret.

Forslaget vedtaget med stort flertal.

Forslag fra Dorthe Rasmussen: Nedsættelse af arbejdsgrupper. Det kan f.eks. være arbejdsdage. Julepynt til byen etc.

Der skal defineres faste opgaver, før det giver mening at danne en gruppe.

Gert vil meget gerne stå for julebelysning i byen

Det foreslås at bestyrelsen definerer nogle konkrete opgaver på et af de kommende møder.

Indvendig rengøringsgruppe: Seniorerne må gerne kontaktes.

Gert efterlyser mailliste på medlemmer? Det er ikke problemfrit pga.Persondataforordning, men det vil   blive nærmere overvejet.

Vi omformulerer og fremhæver den passus der står i folderen om afgivelse af mail adresse. ”Folk der afgiver mail adresse, giver implicit ret til at vi bruger den”

 1. Fastsættelse af kontingent for 2020.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vedtaget

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Ingrid Dalskov modtager ikke genvalg. Bente Madsen er valgt. Mikael Martinussen og Dorthe Rasmussen modtager genvalg, hvilket blev godkendt.

Lisbeth Johansen og Ingrid Dalskov bliver hhv. 1. og 2. suppleant

 1. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Finn Jensen fortsætter som revisor. Ny revisorsuppleant bliver Arne Jakobsen

 1. Evt.

 • Skraldedag v. Betina Følsgaard. Forslag D. 5 april kl. 10.00 – 13.00 –Meld dig og ring 25305697

 • Fartdæmpning på KattrupvejMogens Refsgaard (Kattrupvej 14 påpeger, at Kattrupvej er en farlig vej og er i kontakt med Kalundborg kommune vedrørende dette . Mogens vil gerne arbejde videre med dette. Vil prøve at få budget til fartchikaner. Der diskuteres midterafstribning. Men igen – det påhviler kommunen.

Beboerforeningen bakker op om sagen. 

 

 

Årsberetning

Bestyrelsens årsberetning:

Marts: Hold Buerup ren dag - Vi mødtes til morgenmad d. 31 marts, og efterfølgende gik frivillige ud og fjernede skrald i Buerup og omegn. Nogen blev hjemme og gjorde rent i huset- ordnede udenfor og sørgede for forplejning. Tak til Betina Følsgaard for at arrangere indsamlingen. Der blev indsamlet 13 kg. skrald. Vi håber dette kan blive en tradition fremover.

April: Vi havde arrangeret en musikalsk underholdning med Ulrikke Holm, men måtte aflyse pga. for få tilmeldte.

Sidst i april havde vi fællesspisning og foredrag med Julie Berthelsen, det var foredraget ¨Et glimt af Grønland¨ . En dejlig aften hvor der deltog 87 personer. Julie var værd at vente på. Arrangementet var en erstatning fra marts 2018, hvor Julie måtte melde afbud. Arrangementet er i samarbejde med Buerup menighedsråd og Kalundborg Bibliotek- Mere liv i forsamlingshusene.

Maj: Havde vi besøg af Odsherred teater med forestillingen ¨To halvgamle mænd¨ Endnu en dejlig aften, hvor vi igen fik leveret alletiders forestilling. Dette arrangement er sponsoreret af Kalundborg kommune.

Juni: Sankt Hans- Der deltog 28 denne aften- Ole Glan holdt båltale og efterfølgende bål hos Finn og Ingrid Jensen. Tak for lån af jeres grusgrav. (Hvordan får vi flere til at støtte op om Sankt Hans)

September: Gadeteater med Dansk Rakkerpak med forestillingen ¨Lus i skindpelsen¨ der deltog ca. 80 personer i alle aldersgrupper. Gadeteateret er sponsoreret af Kalundborg kommune- kultur og Fritid.

Der har været et genopfriskningskursus for vores hjerteløbere, og i den forbindelse har vi også lavet en aftale omkring vedligeholdelse af vores hjertestarter så den er fremtidssikret.

Oktober: Havde bestyrelsen arrangeret et informationsmøde omkring pålagt spildevandsløsning, hvor vi havde inviteret Kalundborg Forsyning, Dansk Pileflet og Mogens Jensen fra Jord-Beton og anlæg. De præsenterede hver deres forslag til en løsning. Vi håber dette hjalp på den usikkerhed der er omkring påbuddet.

November: Fællesspisning og foredrag med Nikolaj Koppel ¨Der findes kun 2 slags musik¨- enten er den god eller dårlig, det er jo op til øret som hører. En dejlig aften. Nikolaj underholdte publikum, på bedste måde, og igen med en masse hyggelige mennesker. Arrangementet er i samarbejde med Buerup menighedsråd og Kalundborg Bibliotek- mere liv i forsamlingshusene.

Adventshygge, en hyggeeftermiddag hvor alle er velkommen til at deltage og samtidig få lavet juledekoration – adventskrans og ellers hygge med naboen, dans omkring børnenes julepyntede juletræ. Et samarbejde med Buerup menighedsråd og Klubben BBR-Børn i Buerup-Reerslev.

Januar: Seniorerne arrangerede Gourmetmiddag i Jagtstuen på Selchausdal, i samarbejde med kokken i Jagtstuen.

Februar: Fastelavn, der deltog 40 børn og 50 voksne. En dejlig eftermiddag hvor alle hyggede. Dette arrangement er også i samarbejde med Buerup menighedsråd.

Vi har haft 4 samtalesaloner med emnerne: Integration- Alder- Sorg og Danmark. Vi mødes i møderummet til en god snak, omkring aftens emne, lidt lækkert brød, ost og et glas rødvin. Der tages udgang i tænkepausebøgerne som udgives af Århus Universitetsforlag. I samarbejde med Buerup menighedsråd.I øvrigt vil vi sige tak til Buerup menighedsråd for et godt samarbejde, uden dem ville vi ikke have økonomi til at holde de foredrag, med de navne på plakaten som vi gør

Igennem året har vi fået udbedret akustikken i salen (vi kan så i aften høre, om det virker eller, om der skal mere til). Der er sat ny skydedør i, ud til kosterummet. Vi har fået sat ny lampe op ved bagindgangen med sensor som automatisk tænder, når man skal ind el. ud. Vi har også fået udbedret de arbejder, som vi manglede (rørkasse til nye radiatorer og ny monteret væg ved køleskabene i baren.

Derudover har vi deltaget Landdistriktsudvalgets møder – i Landsbyklyngens arbejde og i gruppen ¨De 5¨ i område midt, i Kalundborg kommune, sammen med landsbyerne Sæby, Reerslev, Jorløse og Ubby-Jerslev.

Tak til jer som igennem året har fejet og renholdt vores område omkring forsamlingshuset og også tak til jer, som er med til at skabe mere liv i vores allesammens Forsamlingshus og Beboerforening.

 

Indkaldelse

Buerupegnens Beboerforening

Buerup d. 3. februar 2020

 Bestyrelsen indkalder herved til Generalforsamling og spisning

 tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 18.00 i forsamlingshuset.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent og stemmetællere.

 3. Bestyrelsens beretning.

 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019.

 5. Behandling af indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 17/2)

 6. Fastsættelse af kontingent for 2020.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

 9. Evt.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:Ingrid Dalskov, Mikael Martinussen og Dorthe Rasmussen.

Suppleant: Lisbeth Johansen.

Revisor:Finn Jensen.

Revisorsuppleant: Gitte Johansen

Forslag til bestyrelsen skal være skriftligt på mail el. brev.

I, bestyrelsen, glæder vi os til at se alle medlemmer til generalforsamlingen, efter et år, der igen har budt på mange aktiviteter.

Bestyrelsen er vært med lækker aftenmad. Husk tilmelding senest d. 22/2, til Dorthe på dalskov@mail.dk el. på tlf. 30596114

Generalforsamlingen starter kl. 19.30

 Med venlig hilsen

                               Bestyrelsen

Formand: Dorthe Rasmussen Kattrupvej 9 4450 Jyderup.   tlf. 30596114 mail dalskov@mail.dk

Opdateret d. 09.03.2020