Formandens beretning

Buerupegnens beboerforening årsberetning 2016.

Fællesspisninger: vi har haft nogle gode fællesspisninger med god opbakning.

April: Madholdet sørgede for maden.                                                                                                            

September: Seniorerne stod for maden, her fortalte Ingrid Dalskov om livet på Kattrup Gods og om at være ansat det samme sted i 60 år.                                                                                                                                 

November: Bestyrelsen stod for maden, Kaare Johansen holdt foredrag om danske konger ”Den gode, den onde og den dybt inkompetente”. En god aften med 90 tilmeldte. Der kom vi godt nok på prøve med at bespise så mange mennesker. Seniorerne sørgede for æblekage til kaffen.                                                                

Februar: Uffe + hjælpere, sørgede for gule ærter og til dessert pandekager med is.                                                              Vi har valgt ved fællesspisningerne, vi skal prøve på at få lagt noget underholdning, foredrag m.m.

Foredrag v. Per Moll Petersen, fortalte om Piratjagt i det indiske ocean, en fortælling om livet til søs anno 2015. Spændende foredrag, hvor mange var mødt op. Dette arrangement havde seniorerne arrangeret.

Temafest: Årets tema var 80 look, en festlig aften hvor der blev hygget igennem. God opbakning. Festudvalget havde som sædvanligt lagt op til et brag af en god fest. Tak til jer i festudvalget.

Sankt Hans: Vi afholdte Sankt Hans i forsamlingshuset, ca. 75 deltagere. Vores ny tiltrådte Præst, Mogens holdte båltale. Efter maden gik vi, i fælles trav, med fakler til Ørnebjerg, hvor bålet var placeret. Efter bålet gik vi en tur på Ørnebjerg, hvor Jeanette viste os Evighedstræet, hvor adskillige kravlede igennem hullet i træet. En rigtig hyggelig aften afsluttede vi med fælles kaffe-kagebord.

Gadeteater v. Dansk Rakkerpak ” The Big Bang Company”. Bestyrelsen, sammen med de andre foreninger havde besluttet at holde pause med Folkefesten, men forsætte med gadeteater, som Kalundborg kommune betaler. Der var ca. 100 som ville se stykket, som var rykket ind i gymnastiksalen, pga. regn. Vi kan så efterfølgende konstatere, folk gerne vil teateret. Vi er i gang med at søge for 2017.

Cykelløb: BRIF og Beboerforeningen hjalp med afholdelse af cykelløb i Buerup og omegn. Der deltog ca. 250 cykelryttere, hvor vi stod for udlevering af forplejning m.m. i forsamlingshuset. Vi havde en stand hvor publikum og cykelryttere kunne købe pølser, toast, drikkelse m.m. Vi tjente 6000 kr. denne dag. Det var også her vi fik afprøvet vores MobilePay som fungerer rigtig godt, når bare vi bruger det rigtige tlf.nr.

Høstfest: Aflyst pga. manglende tilslutning.

Teaterforestilling i oktober: Odsherred teater med forestillingen ” Historien om en sang”. Forestillingen er skabt efter samtale med ældre medborgere i Odsherred. Smukke beretninger, smukke sange som gav anledning til både latter, sørgmodighed og eftertanke. Jeg tror alle i salen nød denne tidsrejse.

Adventshygge sammen med Buerup kirke: Et godt arrangement hvor vi startede i kirken med Krybbespil, efterfølgende hygge i forsamlingshuset hvor de fremmødte kunne lave deres egen adventskrans, dekorationer m.m. En god eftermiddag hvor 80 var mødt op i kirken og efterfølgende 45-50 i forsamlingshuset.

Vi har nedsat en lokal kulturgruppe, i samarbejde med Buerup kirke, dette for at kunne lave nogle stører tiltag.

Julefrokost: Der var ikke så mange som vi plejer, pga. madholdet er stoppet, men vi som mødte frem fik dejlig mad og en hyggelig aften.

Foredrag: I januar havde viTove Tieldow, ”Om Else Moltke”. Else blev født på Conradineslyst og voksede op på Nørager Gods. Et sammendrag fra Elses dagbøger, som hun skrev fra hun var 8 år og handler om livet for både landarbejdere og godsejere.

Foredragene med Kaare Johansen og Else Moltke, teaterforestillingen historien om en sang, er et samarbejde med Kulturforvaltningen, Kalundborg bibliotek og forsamlingshusene. De giver 50 % i tilskud, al reklame m.m. Vi skal bare byde ind på de tilbud de får forhandlet på plads. Vi har allerede planlagt foredrag i foråret 2017, 25. april, hvor vi får besøg af Tommy Krabbe med foredraget ”Stress og trivsel i hverdagen”, at brænde igennem uden at brænde ud.

Bestyrelsen har en bestyrelsesrepræsentant i følgende bestyrelser: De 5, område midt, Forsamlingshusenes fællesråd og kulturelt samråd.

Forbedringer på huset: Færdiggørelse af øst-mur projekt, støttet af Kalundborg kommunes pulje, til forbedring af forsamlingshusenes klimaskærm, her fik vi bevilget 35.544,00 kr. Vi har fået omlagt vores el-net på øst-muren + ny sluk/tænd kontakt, v. entre, til lyset i den store sal, nye lampesteder ude i haven. Dette kostede 22.800 kr. som vi efterfølgende har fået refunderet via. De 5, område midt. Vi har selv bekostet ny terrassedør mod øst. Der er også monteret ny vandhane i køkkenet, jeg tror rigtig mange er glade for det, så skal vi ikke have våde maver og klemmelus på vores finger.                                                                       Efterfølgende skal vi ha renoveret vores sikringsrum, med ny beklædning/isolering af mur, mod øst, malet og sat reoler op. Vi har arbejdsdag d. 22. april.

Hjertestarter: Fundraisinggruppen havde atter søgt (5. gang) TRYG-fonden om en hjertestarter og endelig fik vi tilsagn. Der blev lavet 2 x hjertestarterkursus i maj mdr. efterfølgende har vi fået registeret hertestarteren og fundet frivillige løbere/ bringer, til maskinen, som vi håber aldrig at få brug for.

Fundraising-gruppen: har i januar sendt ansøgning omkring vores haveprojekt, som er blevet noget forenklet, til LAG-Midt-nordvestsjælland, liv i baghaven.                                                                                          Fundraising-gruppen (Jens + Ingrid) skal have stor tak for jeres kæmpe arbejde, både med haveprojektet, isolerings-projektet og alt det andet I har fået til huset.

Jeg vil, på bestyrelsens vegne, sige stor tak til jer, som igennem året har givet en hjælpende hånd, uden jer ville det ikke kunne lade sig gøre at have et så velfungerende og flot hus.

 

Vedtægter 23.02.2016

 

Vedtægter for

Buerupegnens Beboerforening

 

§ 1. Navn og Hjemsted

 

Foreningens navn er „Buerupegnens Beboerforening“.

 

Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune.  Den dækker overvejende Buerup sogn.

 

 

§ 2. Formål og Drift af Forsamlingshus

 

Foreningens formål er at virke for beboernes fælles interesser samt at bevare og videreudvikle landsbyegnen, dens miljø og kulturelle egenart. Ligeledes skal foreningen drive Buerup Forsamlingshus.

 

Ejendommen på matrikelnumrene 4-d, 4-o og 31-b Buerup by, beliggende Buerupvej 24, Buerup pr. 4450  Jyderup, er Buerup Forsamlingshus. Huset skal drives, så der foregår kulturelle aktiviteter, f. eks. møder, foredrag, underholdning og undervisning. Ligeledes kan der være selskabelige sammenkomster.

 

Forsamlingshuset kan kun udlejes til medlemmer af Buerupegnens Beboerforening.

 

 

§ 3. Forbund

 

Foreningen er medlem af Vestsjællands Forsamlingshusforening samt Fællesrådet for Forsamlingshuse i Kalundborg Kommune.

 

 

§ 4. Medlemmer

 

Enhver person over 18 år, foreninger samt organisationer, der tilslutter sig foreningens formål og som har tilknytning til egnen, kan blive medlem. Alle medlemmer skal betale det årlige kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

 

Medlemskab for et år, medlemsåret, er først gyldigt, når kontingentet for det år er betalt. Medlemsåret strækker sig fra og med dagen efter den ordinære generalforsamling til og med dagen for næste års ordinære generalforsamling. Det betalte kontingent for 2015 er gyldigt frem til og med den ordinære generalforsamling i februar 2016. Kontingentrestance i mere end et kvartal medfører tab af medlemskab.

 

 

§ 5. Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.  Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 2 ugers varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

                                   1. Valg af dirigent,

                                   2. Valg af referent og stemmetællere,

                                   3. Bestyrelsens beretning

                                   4. Fremlæggelse af revideret regnskab,

                                   5. Fastsættelse af kontingent for det kommende medlemsår,

                                   6. Behandling af indkomne forslag,

                                   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter,

                                   8. Valg af revisorer og revisorsuppleant,

                                   9. Eventuelt

 

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet, skal skriftligt tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt fremsætter begrundet ønske herom.

 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 2 uger after at bestyrelsen har modtaget begæring herom og generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringen er modtaget.

 

Afstemninger skal finde sted skriftligt såfremt blot ét medlem kræver det.

 

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem højest kan medbringe én fuldmagt.

 

Der føres beslutningsreferat på generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten.

 

 

 

§ 6. Bestyrelsen

 

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer.  Den varetager foreningens interesser ind- og udadtil.

 

Bestyrelsen, der konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen, består af formand og 6 ordinære medlemmer. Kassereren kan være medlem af bestyrelsen eller være et foreningsmedlem uden for bestyrelsen.  Alle vælges for 2 år ad gangen, 2 i de lige år og 5 i de ulige år.

 

Der vælges to suppleanter for 2 år. De afgår skiftevis i lige og ulige år.

 

Der vælges 2 revisorer for 2 år. De afgår skiftevis i lige og ulige år.

 

Der vælges 1 revisorsuppleant for 2 år.

 

Genvalg til alle poster kan finde sted.

 

Ved afgang af et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder den suppleant, der er valgt for samme periode som det udtrædende medlem.

 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige formål med medlemmer uden for bestyrelsen.

 

Bestyrelsen afholder møde mindst en gang pr. kvartal. Formanden eller 2 medlemmer kan derudover indkalde til møde. Der føres beslutningsreferat over møderne. Disse underskrives af de tilstedeværende. Hvis kassereren ikke er medlem af bestyrelsen deltager denne i bestyrelsens møder mindst en gang pr. kvartal.

 

Beslutning træffes ved simpelt flertal. Mindst 4 medlemmer skal være til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Overgangsbestemmelse: Ved valget af bestyrelse på den ordinære generalforsamling i februar 2017 skal eet medlem vælges for kun et år, således at antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer fra og med 2018 vil veksle mellem 3 og 4 medlemmer.

 

 

§ 7. Regnskab

 

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

 

Årsregnskabet, der er udarbejdet af kassereren, skal være revideret og underskrevet af de to revisorer inden det forelægges den ordinære generalforsamling.

 

Kassereren indkasserer alle foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige transaktioner.

 

Foreningens formue skal, udover hvad der er nødvendigt for den daglige drift, være indsat på konto i et af bestyrelsen udpeget pengeinstitut.

 

 

§ 8. Forpligtelse, prokura og hæftelse

 

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren har prokura til den daglige drift.

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

 

 

§ 9. Eksklusion og genoptagelse af medlemskab

 

Et medlem kan ekskluderes af foreningen såfremt 3/4 af de fremmødte til en generalforsamling stemmer herfor.  Genoptagelse kan først finde sted et år senere efter generalforsamlingens godkendelse.

 

 

§ 10. Vedtægtsændring

 

Vedtægtsændringer kræver mindst 3/4 af stemmerne på en generalforsamling.

 

 

§ 11. Foreningens opløsning og pantsætning af forsamlingshus

 

Til foreningens opløsning og salg eller pantsætning af forsamlingshuset kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3’s majoritet blandt foreningens medlemmer.  Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen etc. kan vedtages med 2/3’s majoritet blandt de fremmødte.

 

Ved foreningens opløsning skal et eventuelt overskud tilfalde en anden forening, hvis formål er i overensstemmelse med denne forenings formål.

 

§ 12. Retstvister

 

Retstvister med udgangspunkt i disse vedtægter skal afgøres ved voldgift i henhold til lov nr. 181 af 24. maj 1972, om voldgift, eller opdateringer heraf. Voldgiftsrettens afgørelser er endelige. Den part, der ønsker voldgift, skal skrifligt begrunde dette overfor den anden part samt udpege en voldgiftsmand. Modparten skal inden 14 dage udpege en voldgiftsmand. Hvis dette ikke sker, kan den førstnævnte part udpege begge voldgiftsmænd.

 

Inden 14 dage skal voldgiftsmændene udpege en opmand. I tilfælde af manglende enighed udpeger civildommeren i Holbæk en opmand. Voldgiftsretten fastsætter alle regler for sagens behandling, herunder fordeling af omkostninger

 

Vedtaget på Buerupegnens Beboerforenings Generalforsamling.

Buerup, 2016-02-23

                               

                                   Dorthe Rasmussen

                                   Formand for Buerupegnens Beboerforening

                                   Buerup, 2016-02-23

Opdateret d. 04.02.2018