Referat

Buerupegnens Beboerforening.

 

REFERAT

 

fra generalforsamling tirsdag d. 23 februar 2016.

 

1.   Gitte Johansen blev valgt til dirigent. Hun konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket i overensstemmelse med vedtægterne.

2.   referent: Anne Jakobsen

Stemmetællere: Ingrid, Annegrethe  og Leif.

3.   formandens aflagde bestyrelsens beretning,der blev godkendt.

4.   Fundraisinggruppen orienterede:

Har skaffet midler til:

  1. scenetæppe fra kommunen
  2. AV-udstyr fra kommunen
  3. tagrenovering fra kommunens særlige pulje til forsamlingshuse.
  4. AED -hjertestarter fra TRYG fonden.
  5. afsluttet byggeprojektet (midler fra LAG- puljen)

Søger nu:

1. kommunale midler til renovering af østmuren (fra den særlige pulje)

2. LAG-midler til haveprojekt og evt. andre fonde.

3. SEAS-NVE om midler til tænd/sluk ved indgang til salen.

5. Jens P. Christensen fremlagde på vegne af kassereren,der  ikke kunne være til stede, regnskabet  for 2015,som blev godkendt.

6. ingen indkomne forslag

7. forslag til ændring af formulering i§ 1: tilføjelsen: "dækker  overvejende Buerup Sogn" - godkendt.

8. kontingent for 2016 uændret  250 kr. pr. medlem.

9. Jens. P. Chr. Redegjorde for mekanismen i valg af bestyrelsesmedlemmer i de kommende år  -  iflg.§6 i vedtægterne 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Dorthe Rasmussen og Ingrid Dalskov genvalgt. Valg af suppleanter: Lisbeth Johansen og Jeanette Sørensen  valgt.

10. Valg af revisor:  Finn Jensen genvalgt

Valg af revisorsuppleant: Lotte Watson genvalgt.

11.  a. spørgsmål til skraldespande. (tages op på næste bestyrelsesmøde)

b. spørgsmål til antaludlejninger( ca. 4 mindre i detforgangneår)

c. forslag til beskyttelse  afIT-routereni stolerummet.

Referent:  Anne Jakobsen

 

 

 

  • Dirigenten Gitte Johansen

  • Formand Dorthe Rasmussen

  • Generalforsamlingen er i gang.

Formandens beretning

Buerupegnens beboerforenings bestyrelses årsberetning 2015.

Bestyrelsens arbejde: Vi har, efter et meget travlt 2014, haft et mere stille år, hvor der har været tid til andet end byggeri. Det har været godt for os alle.

Indvielsen af vores nye hus fandt sted i marts måned og hele byggesagen er afsluttet med held. Tak til alle, der medvirkede.

Fællesspisning: Der har været afholdt 3 fællesspisninger. April, hvor madholdet sørgede for maden. En i maj måned, i forbindelse med optagelser til vis mig din landsby. Februar, hvor Uffe sørgede for maden og Finn Jensen viste billeder omkring tørvegravning i Åmosen. Vi måtte aflyse 3 fællesspisninger, pga. ringe tilslutning.

Vi har, i bestyrelsen besluttet at vi ændre fremgangsmåden omkring disse aftner. I april sørger madholdet for maden. September sørger Seniorerne for maden. November er det bestyrelsen som sørger for maden og i februar er det Uffe som står for maden. Der vil være små foredrag, sang m.m. disse aftner, måske ville det være en ide at prøve med forskellige spil.

Sankt Hans: Endnu en dejlig aften hvor der deltog ca. 165. Tak til Eva Flyvholm som holdt en dejlig båltale omkring hendes opvækst i Buerup. Eva var lige nyvalgt til Folketinget og sprang til, da den, som skulle holde båltalen blev forhindret. Tak til Lise Lotte og Knold for at lægge hus og have til.

Folkefesten: Alle foreninger står sammen omkring dagen. Der var ringe tilslutning, selvom vi lavede en fodboldskamp, foreningerne mod kommunalbestyrelsen. Vi har besluttet at vi tager en pause med folkefesten, der vil stadig være teaterstykke med Dansk Rakkerpak søndag d.4 september. Et stort tak til Anders Couppe som skænkede grisen og tak til Uffe som igen sørgede for stegning af gris og tilbehør.

Cykelløb: BRIF og beboerforeningen havde sammen med Tissø cykelring lavet et cykelløb omkring Buerup-Løgtved. Cykelrytterne var og er meget glade for at bruge vores bakker. BRIF og beboerforeningen sørgede for forplejning og fik indtjeningen som betaling + 500 kr. til hver vagt som hjalp. Vi sluttede dagen af med fællesspisning for alle frivillige som deltog. Vi er enige om at dette godt kan gentages med få rettelser.

Vis mig din landsby: Vi deltog i tv 2 øst. Jeg tror alle foreninger og lokale folk havde en rigtig dejlig dag, vi var 85 som deltog i fællesspisning, efterfølgende, da udsendelsen blev vist i fjernsynet, havde vi en hygge aften sammen, hvor det blev sendt på storskærm i forsamlingshuset. Desværre kom vi ikke med i finalen, Bogø vandt. Tak til Gert fra Kunst & Håndværk, for at tilmelde Buerup, og en tak til alle foreninger, forretningsdrivende og private som gjorde denne dag mulig. Tak til Uffe som igen sørgede for dejlig mad denne dag.

Midtvejsmøde: Vi havde inviteret alle kommunalpolitiske partier til et evalueringsmøde, hvor de redegjorde for hvad de har nået midtvejs i deres tid som kommunalbestyrelse og hvordan de vil nå i mål med det de gik til valg på. Der var kun SF som ikke deltog. Et godt arrangement. Tak til vores folkevalgte politikere, som endnu engang støttede godt op om vores arbejde.

Fastelavn: Der var 40 udklædte børn og 55 voksne som havde en dejlig eftermiddag. Tak til Arne Jakobsen, for at sørge for musik og sanglege.

IT kursus: Jens Kildemoes afholder stadig kursusaftner, og der er stadig plads til nye, som har brug for hjælp til deres computer.

Arbejdsdag: Vi har fra Kalundborg kommune modtaget 32.850,- (fra Forsamlingshusenes ekstra pulje) i støtte til renovering af vores tag. Vi fik isoleret, lagt nyt tagpap på og opsat ny tagrende. Tak til alle som hjalp denne dag.

 Samme dag havde seniorerne aftalt at de ville renoverer vores scenerum så det kan bruges til anretterum i forbindelse med fester. Der blev ryddet ud, malet, med maling vi havde i overskud fra byggeriet så det kostede ikke noget. Der blev også opsat nye lamper. Tak for jeres store indsats for Forsamlingshuset, I gør det meget nemmere at være bestyrelse med al den hjælp, i giver, også i hverdagen.

Festudvalget: Der har været afholdt temafest, Sømandsfest, sikke dejlige udklædninger der blev vist frem, fantasien mangler ikke i Buerup, når der skal festes. Høstfesten, hvor der som sædvaneligt kom mange der gerne ville feste, de sidste gik hjem søndag morgen. Julefrokosten var også en dejlig aften. En stor tak til Anne Grethe Carlsen, Karina Jensen, Knold og Henrik Johansen, I gør det ekstra sjovt at være gæst til disse fester. Uffe skal også ha stort tak, for at lave den dejligste mad når der er fest.

Vi har haft et godt år, hvor vores nye møderum bliver godt brugt af BRIF og BBR-Børn i Buerup-Reerslev til bestyrelsesmøder, Sy pigerne bruger også rummet. Rummet har gjort det muligt at have flere arrangementer i huset samtidigt.

Buerupegnens Beboerforening Bestyrelsen

                                                                                                                                                                                                    Buerup, 2016-03-12

 

 Kære Buerup’er

På generalforsamlingen d. 23. februar blev medlems-kontingentet for medlemsåret 2016 uændret fastsat til kr. 250,- pr. person.

Ligeledes blev bestyrelsen valgt. Den er også uændret.

Som suppleanter blev valgt Lisbeth Johansen og Jeanette Moll Sørensen.

Bestyrelsen har lagt et program for foreningnes aktiviteter frem til generalforsamlingen i februar 2017.

Vi omdeler derfor nu en opdateret folder med nyt aktivitetsprogram til orientering og et indbetalingskort til betaling af kontingentet.

Vi håber og regner med at alle “gamle” medlemmer fortsætter og at nye kommer til.

Vi minder om foreningens hjemmeside, www.buerupbeboerforening.dk, hvor oplysninger om vedtægter, arrangementer, fællesspisning, bestyrelsen, seniorgruppen m.m., samt referat fra generalforsamling kan studeres.

Bestyrelsen ser frem til at møde jer alle i det kommende år.

 

                                                    Med venlig hilsen

                                                    Bestyrelsen

 

Vedtægter 23.02.2016

 

Vedtægter for

Buerupegnens Beboerforening

 

§ 1. Navn og Hjemsted

 

Foreningens navn er „Buerupegnens Beboerforening“.

 

Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune.  Den dækker overvejende Buerup sogn.

 

 

§ 2. Formål og Drift af Forsamlingshus

 

Foreningens formål er at virke for beboernes fælles interesser samt at bevare og videreudvikle landsbyegnen, dens miljø og kulturelle egenart. Ligeledes skal foreningen drive Buerup Forsamlingshus.

 

Ejendommen på matrikelnumrene 4-d, 4-o og 31-b Buerup by, beliggende Buerupvej 24, Buerup pr. 4450  Jyderup, er Buerup Forsamlingshus. Huset skal drives, så der foregår kulturelle aktiviteter, f. eks. møder, foredrag, underholdning og undervisning. Ligeledes kan der være selskabelige sammenkomster.

 

Forsamlingshuset kan kun udlejes til medlemmer af Buerupegnens Beboerforening.

 

 

§ 3. Forbund

 

Foreningen er medlem af Vestsjællands Forsamlingshusforening samt Fællesrådet for Forsamlingshuse i Kalundborg Kommune.

 

 

§ 4. Medlemmer

 

Enhver person over 18 år, foreninger samt organisationer, der tilslutter sig foreningens formål og som har tilknytning til egnen, kan blive medlem. Alle medlemmer skal betale det årlige kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

 

Medlemskab for et år, medlemsåret, er først gyldigt, når kontingentet for det år er betalt. Medlemsåret strækker sig fra og med dagen efter den ordinære generalforsamling til og med dagen for næste års ordinære generalforsamling. Det betalte kontingent for 2015 er gyldigt frem til og med den ordinære generalforsamling i februar 2016. Kontingentrestance i mere end et kvartal medfører tab af medlemskab.

 

 

§ 5. Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.  Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 2 ugers varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

                                   1. Valg af dirigent,

                                   2. Valg af referent og stemmetællere,

                                   3. Bestyrelsens beretning

                                   4. Fremlæggelse af revideret regnskab,

                                   5. Fastsættelse af kontingent for det kommende medlemsår,

                                   6. Behandling af indkomne forslag,

                                   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter,

                                   8. Valg af revisorer og revisorsuppleant,

                                   9. Eventuelt

 

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet, skal skriftligt tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt fremsætter begrundet ønske herom.

 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 2 uger after at bestyrelsen har modtaget begæring herom og generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringen er modtaget.

 

Afstemninger skal finde sted skriftligt såfremt blot ét medlem kræver det.

 

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem højest kan medbringe én fuldmagt.

 

Der føres beslutningsreferat på generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten.

 

 

 

§ 6. Bestyrelsen

 

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer.  Den varetager foreningens interesser ind- og udadtil.

 

Bestyrelsen, der konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen, består af formand og 6 ordinære medlemmer. Kassereren kan være medlem af bestyrelsen eller være et foreningsmedlem uden for bestyrelsen.  Alle vælges for 2 år ad gangen, 2 i de lige år og 5 i de ulige år.

 

Der vælges to suppleanter for 2 år. De afgår skiftevis i lige og ulige år.

 

Der vælges 2 revisorer for 2 år. De afgår skiftevis i lige og ulige år.

 

Der vælges 1 revisorsuppleant for 2 år.

 

Genvalg til alle poster kan finde sted.

 

Ved afgang af et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder den suppleant, der er valgt for samme periode som det udtrædende medlem.

 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige formål med medlemmer uden for bestyrelsen.

 

Bestyrelsen afholder møde mindst en gang pr. kvartal. Formanden eller 2 medlemmer kan derudover indkalde til møde. Der føres beslutningsreferat over møderne. Disse underskrives af de tilstedeværende. Hvis kassereren ikke er medlem af bestyrelsen deltager denne i bestyrelsens møder mindst en gang pr. kvartal.

 

Beslutning træffes ved simpelt flertal. Mindst 4 medlemmer skal være til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Overgangsbestemmelse: Ved valget af bestyrelse på den ordinære generalforsamling i februar 2017 skal eet medlem vælges for kun et år, således at antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer fra og med 2018 vil veksle mellem 3 og 4 medlemmer.

 

 

§ 7. Regnskab

 

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

 

Årsregnskabet, der er udarbejdet af kassereren, skal være revideret og underskrevet af de to revisorer inden det forelægges den ordinære generalforsamling.

 

Kassereren indkasserer alle foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige transaktioner.

 

Foreningens formue skal, udover hvad der er nødvendigt for den daglige drift, være indsat på konto i et af bestyrelsen udpeget pengeinstitut.

 

 

§ 8. Forpligtelse, prokura og hæftelse

 

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren har prokura til den daglige drift.

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

 

 

§ 9. Eksklusion og genoptagelse af medlemskab

 

Et medlem kan ekskluderes af foreningen såfremt 3/4 af de fremmødte til en generalforsamling stemmer herfor.  Genoptagelse kan først finde sted et år senere efter generalforsamlingens godkendelse.

 

 

§ 10. Vedtægtsændring

 

Vedtægtsændringer kræver mindst 3/4 af stemmerne på en generalforsamling.

 

 

§ 11. Foreningens opløsning og pantsætning af forsamlingshus

 

Til foreningens opløsning og salg eller pantsætning af forsamlingshuset kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3’s majoritet blandt foreningens medlemmer.  Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen etc. kan vedtages med 2/3’s majoritet blandt de fremmødte.

 

Ved foreningens opløsning skal et eventuelt overskud tilfalde en anden forening, hvis formål er i overensstemmelse med denne forenings formål.

 

§ 12. Retstvister

 

Retstvister med udgangspunkt i disse vedtægter skal afgøres ved voldgift i henhold til lov nr. 181 af 24. maj 1972, om voldgift, eller opdateringer heraf. Voldgiftsrettens afgørelser er endelige. Den part, der ønsker voldgift, skal skrifligt begrunde dette overfor den anden part samt udpege en voldgiftsmand. Modparten skal inden 14 dage udpege en voldgiftsmand. Hvis dette ikke sker, kan den førstnævnte part udpege begge voldgiftsmænd.

 

Inden 14 dage skal voldgiftsmændene udpege en opmand. I tilfælde af manglende enighed udpeger civildommeren i Holbæk en opmand. Voldgiftsretten fastsætter alle regler for sagens behandling, herunder fordeling af omkostninger

 

Vedtaget på Buerupegnens Beboerforenings Generalforsamling.

Buerup, 2016-02-23

                               

                                   Dorthe Rasmussen

                                   Formand for Buerupegnens Beboerforening

                                   Buerup, 2016-02-23

Opdateret d. 20.04.2016