VEDTÆGTER

FOR

Buerup Løgtved Vandværk

A.m.b.a.

 

§1

Selskabet der er stiftet den 19. november 1970,

er et andelsselskab med begrænset ansvar,

hvis navn er Buerup Løgtved Vandværk A.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

 

formål

§2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser ivandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

medlemmer

 §3

Enhver der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme der er opdelt i ejerlejligheder, er det

ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem,

med mindre andet er  tinglyst på ejendommen.

 

medlemmernes rettigheder

 §4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med

vand på de vilkår, der er fastsat i det af Kalundborg Kommune fastsatte regulativ.

Ved inmeldelse udleveres vedtægter, regulatis og gældende takstblad.

 

medlemmers forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§5

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet.

 

udtræden af selskabet

§6

Udtræden af selskabet ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendomme overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholses af medlemmet.

 

levering til ikke-medlemmer (købere)

§7

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand.

Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker ders leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

generalforsamling

§8

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den

1. marts.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst

omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg ag medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring,

og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

 

stemmeret og afstemninger

§9

Hvert medlem har èn stemme pr. ejendom, vedkommende

ejer som er tilsluttet vandværket.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt.

Et medlem kan dog udover egen stemme, kun afgive

yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen, har taleret - men ingen stemmeret.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst

2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på den efterfølgende ordinær - eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer,

uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

bestyrelsen

§ 10

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder.

Det nye bestyrelsesmedlem indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og supplemanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reperation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og

opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Anlægsvirksomhed der overstigerdet vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 

tegningsret

§ 11

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét

bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

regnskab

§ 12

Selskabets regnskabsår løber fra den 1./1. til den 31./12.

Det årlige overskud der måtte fremkomme efter forsvarlige

afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte

revisorer.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og

bestyrelsen.

 

opløsning

§13

Opløsning kan kun besluttes såfremt 3/4 af samtlige

stemmeberettigede stemmer derfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning

i forsyningsmulighederne feks. ved fusion med et andet vandværk eller kommunal overtagelse, kan

opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne,

men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignendeformål som selskabet.